Giới thiệu

Các ngành đào tạo

Trường có 26 chương trình đào tạo Hệ đại học đều tham khảo các chương trình đào tạo của Hoa Kỳ, sử dụng 70% giáo trình bằng tiếng Anh của Hoa Kỳ trong giảng dạy và Nghiên cứu khoa học

Mã trường DTK

I.Chương trình tiên tiến
1. Ngành Kỹ thuật Cơ khí, mã ngành: 7905218
2. Ngành Kỹ thuật Điện, mã ngành: 7905228
II. Đào tạo kỹ sư kỹ thuật
1. Ngành Kỹ thuật Cơ khí, Mã ngành: 7520103, chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

2. Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực, mã ngành: 7520116, chuyên ngành: Cơ khí ô tô; Điện - Cơ điện tử ô tô
3. Ngành Kỹ thuật Cơ - điện tử, mã ngành: 7520114, chuyên ngành: Cơ điện tử
4. Ngành Kỹ thuật Điện, mã ngành: 7520201, chuyên ngành: Hệ thống điện; Thiết bị điện; Kỹ thuật điện
5. Ngành Kỹ thuật Điện tử - viễn thông, mã ngành: 7520207, chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử; Điện tử viễn thông
6. Ngành Kỹ thuật máy tính, mã ngành: 7480106, chuyên ngành: Tin học công nghiệp
7. Ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá, mã ngành: 7520216, chuyên ngành:Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển
8. Ngành Kỹ thuật xây dựng, mã ngành: 7580201, chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
9. Ngành Kỹ thuật môi trường, mã ngành: 7520320
III. Đào tạo kỹ sư công nghệ
1. Ngành Công nghệ chế tạo máy, mã ngành 7510202, chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt
2. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, mã ngành 7510301, chuyên ngành:Công nghệ kỹ thuật điện
3. Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô , mã ngành 7510205, chuyên ngành: Công nghệ ô tô
IV. Đào tạo cử nhân
1. Ngành Kinh tế công nghiệp , mã ngành 7510604 , chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp
2. Ngành Quản lý công nghiệp, mã ngành 7510601, chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp
3. Ngành Ngôn ngữ Anh, mã ngành 7220201, chuyên ngành: Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ