Giới thiệu

Đội ngũ giảng viên nhà trường

Nhà trường có 543 cán bộ viên chức (trong đó gồm 379 giảng viên; 116 cán bộ nhân viên văn phòng; 48 nhân viên phục vụ); với 19 Phó giáo sư, 57 tiến sĩ, 325 thạc sĩ; 109 kỹ sư; cử nhân; 33 cao đẳng và trình độ khác đang thực hiện công tác đào tạo của Nhà trường với quy mô hơn 8.000 sinh viên

Để thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học chất lượng cao, đạt chuẩn trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu về cán bộ khoa học kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực công nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía Bắc, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tập trung đầu tư phát triển và nâng cao trình độ cán bộ, viên chức và giảng viên, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội đối với nhà trường hiện nay và trong tương lai.

Với mục tiêu xây dựng Nhà trường thành một cơ sở đào tạo hàng đầu về kỹ thuật công nghiệp trong cả nước với nhiều lĩnh vực ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trên thế giới, Nhà trường đặc biệt quan tâm xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ nhân lực. Hiện tại, Nhà trường có 543 cán bộ viên chức (trong đó gồm 379 giảng viên; 116 cán bộ, nhân viên văn phòng; 48 nhân viên phục vụ);  với  19 Phó giáo sư, 57 tiến sĩ, 325 thạc sĩ; 109 kỹ sư;  cử nhân;  33 cao đẳng và trình độ khác đang thực hiện công tác đào tạo của Nhà trường với quy mô hơn 11.000 sinh viên, học viên trong nước và quốc tế đang theo học 35 chuyên ngành đào tạo bao gồm: 28 chuyên ngành đào tạo Đại học, 05 chuyên ngành đào tạo Thạc sĩ, 02 chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ, 02 Chương trình tiên tiến và 02 Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài.

Cơ cấu tổ chức của Nhà trường, gồm có:

- 09 khoa đào tạo trực thuộc trường:  Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa Điện tử, Kinh tế Công nghiệp, Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực, Sư phạm Kỹ thuật, Xây dựng và Môi trường, Khoa học Cơ bản, Quốc tế.

- 01 bộ môn trực thuộc trường: Bộ môn Lý luận Chính trị

-  34 Bộ môn chuyên môn

- 01 trung tâm thực nghiệm bao gồm 02 phân xưởng: xưởng cơ và xưởng điện

- 08  phòng ban chức năng: Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Đào tạo, Hành chính Tổ chức, Kế hoạch- Tài chính, Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Thanh tra- Pháp chế, Quản trị phục vụ, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục.

- 04 trung tâm chức năng: Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế, Trung tâm thông tin- Thư viện, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp, Trung tâm tuyển sinh.

- 01 trung tâm đào tạo: Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội.

- 01 viện nghiên cứu trực thuộc: Viện nghiên cứu công nghệ cao về kỹ thuật công nghiệp.

- 01 công ty TNHH trực thuộc: Công ty TNHH Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

- 01 viện nghiên cứu: Viện Nghiên cứu phát triển Công nghệ cao về Kỹ thuật Công nghiệp

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được nhà trường đặc biệt chú trọng, quan tâm và phát triển. Từ năm 2012 đến nay đã thực hiện 621 đề tài các cấp; 293 bài báo quốc tế; 511 bài báo quốc gia. Chỉ tính riêng trong năm 2017 đã có 79 bài báo quốc tế và 77 bài báo quốc gia. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo và xu thế hội nhập quốc tế, nhà trường cũng tập trung nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ, tin học của giảng viên, đặc biệt, để nâng cao trình độ ngoại ngữ của giảng viên, kịp thời ứng dụng trình độ chuyên môn hiện đại trên thế giới vào từng học phần, nhà trường đặt ra yêu cầu nhiệm vụ đối với tất cả giảng viên hàng tuần thực hiện hoạt động semina chuyên môn bằng Tiếng Anh tại các Khoa, Bộ môn thuộc trường.

Công tác quy hoạch và đào tạo phát triển đội ngũ và nâng cao năng lực quản lý cũng luôn được quan tâm. Hàng năm, việc thực hiện bình xét thi đua và khen thưởng các danh hiệu cho cán bộ giảng viên được Nhà trường thực hiện nghiêm túc, công khai có tác dụng động viên kịp thời và thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ viên chức phấn đấu thực hiện thành công mọi nhiệm vụ trong từng năm học.