Giới thiệu

Ngành Đào tạo hệ Đại học

Ngành Đào tạo hệ Đại học
  1. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT 

Tên ngành / Chuyên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

I. Chương trình tiên tiến

1

Kỹ thuật Cơ khí

7905218

70

2

Kỹ thuật Điện

7905228

70

II. Đào tạo kỹ sư kỹ thuật

3

Kỹ thuật Cơ khí

7520103

350

4

Kỹ thuật Cơ - điện tử

7520114

280

5

Kỹ thuật Điện

7520201

280

6

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông

7520207

70

7

Kỹ thuật máy tính

7480106

50

8

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá

7520216

350

9

Kỹ thuật xây dựng

7580201

70

10

Kỹ thuật môi trường

7520320

40