Thông tin tuyển sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 (ĐỢT 1)

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1)
Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

 

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

                         

Số:  809/TB-ĐHKTCN

                            

           Thái Nguyên, ngày 15 tháng 9 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

 

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 6 năm 2021 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2018/QĐ-ĐHKTCN ngày 15/9/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) vào trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên;

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) của Trường (có danh sách kèm theo).

Thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển có trách nhiệm nộp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (bản gốc) cho Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trước 17h00’ ngày 26 tháng 9 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện) để xác nhận nhập học. Sau thời hạn trên nếu thí sinh không nộp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (bản gốc) sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Ghi chú: Thí sinh gửi giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (bản gốc) trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về địa chỉ: Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Số 666, Đường 3/2, Phường Tích Lương, Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Nơi nhận:

- ĐHTN (để b/c);

- Website;

- Lưu: VT, TTTS&TT (H05b).

 

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã )

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương