Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021

Hiện nay do tình hình dịch COVID – 19 có nhiều địa phương trên cả nước, Đại học Thái Nguyên thông báo hoãn việc tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021. Thời gian tổ chức thi sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên sẽ được thông báo sau.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021

Kính gửi: - Các trường đại học thành viên

  • Trường ngoại ngữ và Khoa Quốc tế

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2021, Đại học Thái Nguyên đã ban hành Thông báo số 944/TB-ĐHTN ngày 10/6/2021 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021. Theo đó, thời gian tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 dự kiến tổ chức trong 2 ngày: Thứ bảy, ngày 14 tháng 8 và Chủ nhật, ngày 15 tháng 8 năm 2021.

Hiện nay do tình hình dịch COVID – 19 có nhiều địa phương trên cả nước, Đại học Thái Nguyên thông báo hoãn việc tổ chức thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021.

Thời gian tổ chức thi sau đại học đợt 2 năm 2021 của Đại học Thái Nguyên sẽ được thông báo sau.

Đại học Thái Nguyên thông báo để các trường thành viên, Trường Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế biết để thực hiện

  1. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PGS.TS Nguyễn Hữu Công

Đã ký

Tải file đính kèm