Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021 ( BỔ SUNG)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021 -Ngành kỹ thuật điện tử (9520203) -Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (9520116)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2021  ( BỔ SUNG) 

Thực hiện Quyết định số 1289/QĐ-ĐHTN, ngày 23/7/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ , Đại học Thái Nguyên thông báo bổ sung tuyển sinh đào tạo trình độ tiễn sĩ đợt 2 năm 2021.

1.Thời gian, hình thức tuyển sinh

  • HÌnh thức tuyển sinh: Xét tuyển 
  • Thời gian: Ngoài thời gian tuyển sinh chính thức của đợt 2 năm 2021, Đại học Thái Nguyên tổ chức xét tuyển một số lần khác nhau theo kế hoạch và đề án tuyển sinh của đơn vị đào tạo. Thời gian xét tuyển: Trong khoảng thời gian 10 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ từ đơn vị đào tạo. Đại hocj Thái Nguyên sẽ phản hồi các thông tin về tình trạng hồ sơ và các yêu cầu điều chỉnh, sổ sng nếu hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, hoặc kế hoạch xét tuyển đối với những hồ sơ đã dảm bảo các yêu cầu theo quy định của Hội đồng tuyển sinh. 

2. Tên ngành tuyển sinh bổ sung và dự kiến chỉ tiêu

TT Ngành đào tạo Mã số Chỉ tiêu Cơ sở đào tạo
1 Kỹ thuật điện tử 9520203 5

Trường ĐHKTCN

ĐT: 0208.847155

Tổng chỉ tiêu: 10
2 Kỹ thuật cơ khí động lực 952116 5

3. Các nội dung khác: Thời gian và hình thức đào tạo; Điều kiện dự tuyển; Hồ sơ đăng kỳ dự tuyển,... thực hiện theo nội dung Thông báo số 1000/TB-ĐHTN ngày 10/6/2021 của Đại học Thái nguyên về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2021.

Thông tin tuyển sinh có trên các Website: http://www.tnu.edu.vn và http://sdh.tnu.edu.vn

Thí sinh download hồ sơ xét tuyển (đính kèm thông báo)  và nộp hồ sơ tại Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên. Điện thoại: 0989.063.135.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

PGS.TS Nguyễn Hữu Công 

Đã ký