Thông tin tuyển sinh 2018

Số lượt xem: 167

<!--  /* Font Definitions */  @font-face     {font-family:"Cambria Math";     panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face     {font-family:Calibri;     panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal     {margin:0cm;     margin-bottom:.0001pt;     font-size:12.0pt;     font-family:"Times New Roman","serif";} p     {margin-right:0cm;     margin-left:0cm;     font-size:12.0pt;     font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph     {margin-top:0cm;     margin-right:0cm;     margin-bottom:10.0pt;     margin-left:36.0pt;     line-height:115%;     font-size:11.0pt;     font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst     {margin-top:0cm;     margin-right:0cm;     margin-bottom:0cm;     margin-left:36.0pt;     margin-bottom:.0001pt;     line-height:115%;     font-size:11.0pt;     font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle     {margin-top:0cm;     margin-right:0cm;     margin-bottom:0cm;     margin-left:36.0pt;     margin-bottom:.0001pt;     line-height:115%;     font-size:11.0pt;     font-family:"Calibri","sans-serif";} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast     {margin-top:0cm;     margin-right:0cm;     margin-bottom:10.0pt;     margin-left:36.0pt;     line-height:115%;     font-size:11.0pt;     font-family:"Calibri","sans-serif";} span.apple-converted-space     {mso-style-name:apple-converted-space;} .MsoChpDefault     {font-family:"Calibri","sans-serif";} .MsoPapDefault     {margin-bottom:10.0pt;     line-height:115%;} @page WordSection1     {size:612.0pt 792.0pt;     margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;} div.WordSection1     {page:WordSection1;} -->
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5.65pt; text-align: center; text-indent: 1.0cm;"><strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">HƯỚNG DẪN X&Eacute;T TUYỂN&nbsp; ĐẠI HỌC CH&Iacute;NH QUY</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5.65pt; text-align: center; text-indent: 1.0cm;"><strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT C&Ocirc;NG NGHIỆP</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5.65pt; text-align: center; text-indent: 1.0cm;"><strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">&nbsp;</span></strong></p>
<strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black; background: white;">Ng&agrave;nh, chỉ ti&ecirc;u v&agrave; điểm x&eacute;t tuyển </span></strong>
<div>
<table class="MsoNormalTable" style="width: 100.0%; border-collapse: collapse; border: none;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="height: 24.0pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 24.0pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">TT</span></strong></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 24.0pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Ng&agrave;nh học</span></strong></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 24.0pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">M&atilde; ng&agrave;nh</span></strong></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 24.0pt;" width="21%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Tổ hợp x&eacute;t tuyển</span></strong></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 24.0pt;" width="9%">
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -1.6pt; text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Điểm x&eacute;t tuyển</span></strong></p>
</td>
<td style="width: 12.5%; border: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 24.0pt;" width="12%" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Chỉ ti&ecirc;u x&eacute;t tuyển   đợt 2</span></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="width: 100.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" colspan="6" width="100%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">I.   Chương tr&igrave;nh ti&ecirc;n tiến</span></em></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="5%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">1</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="39%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật Cơ kh&iacute;</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="11%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52905218</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="21%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="9%" valign="bottom"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="12%" valign="bottom"></td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="5%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">2</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="39%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật Điện</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="11%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52905228</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="21%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="9%" valign="bottom"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="12%" valign="bottom"></td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="width: 100.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" colspan="6" width="100%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">II.   Đ&agrave;o tạo kỹ sư kỹ thuật</span></em></strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="5%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">3</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="39%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật Cơ kh&iacute; </span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="11%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52520103</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="21%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="9%" valign="bottom"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 9.7pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.7pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">4</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.7pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật Cơ - điện tử</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.7pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52520114</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.7pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.7pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.7pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">5</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật vật liệu</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52520309</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 11.6pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 11.6pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">6</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 11.6pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật Điện, điện tử</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 11.6pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52520201</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 11.6pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 11.6pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 11.6pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 13.25pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.25pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">7</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.25pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật Điện tử, truyền th&ocirc;ng</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.25pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52520207</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.25pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.25pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.25pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 14.3pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.3pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">8</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.3pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật m&aacute;y t&iacute;nh</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.3pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52520214</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.3pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.3pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.3pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 13.1pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.1pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">9</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.1pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật Điều khiển v&agrave; tự động ho&aacute;</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.1pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52520216</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.1pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.1pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.1pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 14.0pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.0pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">10</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.0pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng </span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.0pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52580201</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.0pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.0pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.0pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 15.0pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">11</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -4.65pt;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ thuật x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh giao th&ocirc;ng</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52580205</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 15.0pt;" width="12%" valign="top"></td>
</tr>
<tr style="height: 14.35pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.35pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">12</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.35pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kỹ   thuật m&ocirc;i trường</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.35pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52520320</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.35pt;" width="21%">
<p class="MsoNormal" style="margin-right: -2.8pt;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; B00; A01; D07;</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.35pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.35pt;" width="12%" valign="top"></td>
</tr>
<tr style="height: 14.35pt;">
<td style="width: 100.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 14.35pt;" colspan="6" width="100%">
<p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">III.   Đ&agrave;o tạo kỹ sư c&ocirc;ng nghệ</span></em></strong></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 9.9pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.9pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">13</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.9pt;" width="39%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">C&ocirc;ng nghệ   chế tạo m&aacute;y&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.9pt;" width="11%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52510202</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.9pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.9pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 9.9pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 12.2pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.2pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">14</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.2pt;" width="39%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">C&ocirc;ng nghệ   kỹ thuật điện, điện tử</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.2pt;" width="11%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52510301</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.2pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.2pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.2pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 13.8pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.8pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">15</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.8pt;" width="39%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">C&ocirc;ng nghệ   kỹ thuật &ocirc; t&ocirc;&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.8pt;" width="11%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52510205</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.8pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.8pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.8pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 13.8pt;">
<td style="width: 100.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.8pt;" colspan="6" width="100%">
<p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">IV.   Đ&agrave;o tạo cử nh&acirc;n</span></em></strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 12.1pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.1pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">16</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.1pt;" width="39%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Kinh tế   c&ocirc;ng nghiệp&nbsp;<em>&nbsp;</em></span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.1pt;" width="11%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52510604</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.1pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.1pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 12.1pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 13.7pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.7pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">17</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.7pt;" width="39%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Quản l&yacute;   c&ocirc;ng nghiệp</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.7pt;" width="11%" valign="bottom">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52510601</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.7pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.7pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.7pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 13.9pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.9pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">18</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.9pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Ng&ocirc;n ngữ   Anh</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.9pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52220201</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.9pt;" width="21%" valign="top">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.9pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.9pt;" width="12%"></td>
</tr>
<tr style="height: 13.9pt;">
<td style="width: 100.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 13.9pt;" colspan="6" width="100%">
<p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">V.   Cử nh&acirc;n sư phạm kỹ thuật</span></em></strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">&nbsp;</span></p>
</td>
</tr>
<tr style="height: 19.3pt;">
<td style="width: 5.0%; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 19.3pt;" width="5%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">19</span></p>
</td>
<td style="width: 39.3%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 19.3pt;" width="39%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Sư   phạm Kỹ thuật C&ocirc;ng nghiệp&nbsp;</span></p>
</td>
<td style="width: 11.6%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 19.3pt;" width="11%">
<p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">52140214</span></p>
</td>
<td style="width: 21.76%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 19.3pt;" width="21%">
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">A00; A01; D01;   D07</span></p>
</td>
<td style="width: 9.86%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 19.3pt;" width="9%"></td>
<td style="width: 12.5%; border-top: none; border-left: none; border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: white; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height: 19.3pt;" width="12%"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; background: white;"><strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Ghi ch&uacute; tổ hợp x&eacute;t tuyển:</span></strong></p>
<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; background: white;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">- A00: To&aacute;n, L&yacute;, H&oacute;a</span></p>
<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; background: white;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">- A01: To&aacute;n, L&yacute;, Tiếng Anh</span></p>
<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; background: white;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">- D01: To&aacute;n, Văn, Tiếng Anh</span></p>
<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; background: white;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">- D07: To&aacute;n, H&oacute;a, Tiếng Anh</span></p>
<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; text-indent: 1.0cm; background: white;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">- B00: To&aacute;n, H&oacute;a, Sinh học</span></p>
<strong><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ</span></strong>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5.65pt; text-indent: 1.0cm;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black;">Chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: Hội đồng tuyển sinh </span><span style="font-size: 13.0pt;" lang="SV">Trường Đại học Kỹ thuật C&ocirc;ng nghiệp </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5.65pt; text-indent: 1.0cm;"><span style="font-size: 13.0pt;" lang="SV">Điện thoại: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-size: 13.0pt; color: black; background: white;">0208.3847359 - 0985.610.222 (C&ocirc; V&acirc;n) </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 5.65pt; text-indent: 1.0cm;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black; background: white;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0912.214.433 (Thầy Ho&agrave;ng)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 5.65pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 72.0pt; text-indent: 36.0pt;"><span style="font-size: 13.0pt; color: black; background: white;">&nbsp; 0979.753.255 (C&ocirc; Oanh)</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0cm; margin-right: 5.65pt; margin-bottom: .0001pt; margin-left: 5.65pt;"><span style="font-size: 13.0pt;">&nbsp;</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt;">&nbsp;</span></p>
</div>

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT 

Tên ngành / Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tư vấn

Chỉ tiêu

I. Chương trình tiên tiến

1

Kỹ thuật Cơ khí

  7905218

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

ThS. Lê Văn Nhất

Điện thoại: 0967.196.216

Email: lenhat@tnut.edu.vn

70

2

Kỹ thuật Điện

  7905228

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

TS. Nguyễn Minh Ý

Điện thoại: 0966.996.399

Email: minhy@tnut.edu.vn

70

II. Đào tạo kỹ sư kỹ thuật

3

Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành:Thiết kế và chế tạo cơ khí; Cơ khí chế tạo máy; Kỹ thuật gia công tạo hình; Cơ khí động lực)

7520103

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

ThS. Trần Văn Quân

Điện thoại: 0977.651.658

Email: tvquan@tnut.edu.vn

350

4

Kỹ thuật Cơ - điện tử (chuyên ngành: Cơ điện tử)

7520114

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

TS. Phạm Thành Long

Điện thoại: 0947.169.291

Email: kalongkc@gmail.com

280

5

Kỹ thuật Điện(chuyên ngành: Hệ thống điện; Thiết bị điện; Kỹ thuật điện)

7520201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

-  Chuyên ngành: Thiết bị điện

TS. Vũ Ngọc Kiên

Điện thoại: 0965.869.293

Email: avt324@gmail.com

-  Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

TS. Lê Thị Thu Hà

Điện thoại: 0977.008.928

Email: hahien1977@gmail.com

-  Chuyên ngành: Hệ thống điện

TS. Nguyễn Hiền Trung

Điện thoại: 0912.386.547

Email: nguyenhientrung@tnut.edu.vn

 

280

6

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử;  Điện tử viễn thông)

7520207

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

-  Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông

TS. Đào Huy Du

Điện thoại: 0912.347.222

Email: daohuydu@tnut.edu.vn

-  Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử

TS. Nguyễn Phương Huy

Điện thoại: 0912.488.515

Email: nguyenphuonghuy@tnut.edu.vn

70

7

Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành: Tin học công nghiệp)

7480106

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

TS. Nguyễn Văn Huy

Điện thoại: 0968.852.824

Email: huynguyen@tnut.edu.vn

50

8

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành:Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển)

7520216

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Chuyên ngành: Kỹ thuật Điều khiển

TS. Nguyễn Văn Chí

Điện thoại: 0944.122.388

Email: ngchi@tnut.edu.vn

 

Chuyên ngành: Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp

TS. Nguyễn Thanh Nga

Điện thoại: 0912.286.055

Email: nguyenthithanhnga-tdh

@tnut.edu.vn

350

9

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

7580201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

ThS. Lại Ngọc Hùng

Điện thoại: 0988.906.921

Email: ngochungktcn@gmail.com

70

10

Kỹ thuật môi trường

7520320

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa, Sinh học

ThS. Hoàng Lê Phương

Điện thoại: 0904.537.587

Email: phuongqtn@gmail.com

40

III. Đào tạo kỹ sư công nghệ

11

Công nghệ chế tạo máy (chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt)

7510202

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

ThS. Lý Việt Anh

Điện thoại: 0978.626.955

Email: vietanh.ly4@gmail.com

70

12

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành:Công nghệ kỹ thuật điện)

7510301

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Điện thoại: 0912.479.366

Email:maihuongsdh@tnut.edu.vn

70

13

Công nghệ kỹ thuật ô tô  (chuyên ngành: Công nghệ ô tô)

7510205

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

TS. Nguyễn Khắc Tuân

Điện thoại: 0912.262.771

Email: tuannkcn@gmail.com

TS. Lê Văn Quỳnh

Điện thoại: 0943141653

Email: lequynhdl@yahoo.com

140

IV. Đào tạo cử nhân

14

Kinh tế công nghiệp  (chuyên ngành:  Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp)

7510604

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

TS. Ngô Thúy Hà

Điện thoại: 0903.222.499

Email: ngothuyha@tnut.edu.vn.

ThS. Nguyễn Thị Kim Huyền

Điện thoại: 01276.425.704

Email: Kimhuyen84@gmail.com

40

15

Quản lý công nghiệp (chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp)

7510601

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

TS. Phạm Thị Mai Yến

Điện thoại: 0916.046.998

Email: Yen.phammai@gmail.com

ThS. Phạm Thị Minh Khuyên

Điện thoại: 01688140486

Email: Khuyenqlcn@gmail.com

40

16

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ)

7220201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

ThS. Hoàng Thị Thắm

Điện thoại: 0982.232.570

Email: hoangtham@tnut.edu.vn

30

        2. Đối tượng tuyển sinh

Là học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyênđáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dự tuyển khác theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       3. Phương thức tuyển sinh

                Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

      4. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo...

                Thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn